Network Menu

Mottagare genom åren

Interkulturella stipendiets historia Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer har delats ut varje år sedan 1998.

Foto: Privat

Foto: Privat

2021 – Evelina Nolin

Evelina Nolin tilldelas 10 000 USD för att hon genom sina skulpturer återger fenomen i omgivningen mot en historisk bakgrund från hennes egen släkt och dess relationer till USA.

Mer information: Mottagare 2021 | Pressmeddelandet

Kristoffer Lieng; Foto: Alexander Uggla

2020 – Kristoffer Lieng

Kristoffer Lieng frågar sig i sin forskning vad som ligger bakom att ett språk lever vidare i nästa generation i vissa familjer, medan det upphör att användas i andra. Finns det några skillnader vad gäller attityderna till ’det andra språket’ beroende på var man bor?

Mer information: Mottagare 2020 | Pressmeddelandet

Somita Sabeti

Foto: Uğur Cankurt

2019 – Somita Sabeti

Under våren 2019 genomför Somita Sabeti en studie vid Koç Universitet i Istanbul, där hon genom djupintervjuer, teckningar och observationer söker förståelse kring migranternas egen syn på sin livssituation i Turkiet samt hur bakomliggande samhällsstrukturer och mekanismer påverkar deras syn på tillhörighet.

Mer information: Mottagare 2019 | Pressmeddelandet

Tove Larsson, 2018 interkult

2018 – Tove Larsson

Tove Larsson disputerade i engelsk språkvetenskap vid Uppsala universitet i december 2016. Toves projekt syftar till att undersöka vad som utgör framgångsrik interkulturell kommunikation då personer med olika modersmål kommunicerar på engelska i internationella sammanhang.

Mer information: Mottagare 2018 | Pressmeddelandet

Elin Marakatt; Foto: Privat

Foto: Privat

2017 – Elin Marakatt

Elin Marakatt är same och renskötare och har därmed en gedigen bakgrund i samisk kulturhistoria. Elin avser klarlägga hur Sveriges och Norges politik och konflikten länderna emellan angående gränsöverskridande renskötsel har påverkat samernas levnadssätt, villkor och den traditionella renskötseln, från 50-talet och fram till idag.

Mer information: Mottagare 2017 | Pressmeddelandet


Sara Tunlid; Foto: Privat2016 – Sara Tunlid

Sara fokuserar på kulturella skillnader som manifesteras i europeiska länders familjepolitik. Hon utgår från ett klassperspektiv och belyser frågan om hur familjepolitiken påverkar storleken på arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter mellan
 kvinnor och om/hur detta varierar mellan länder. Resultatet av denna forskning tillför ny insikt och kunskap kring hur social klass och familjepolitik interagerar och möjliggör därigenom en faktabaserad utformning av familjepolitiken.

Mer information: Mottagare 2016 | Pressmeddelandet


Anna Lorentzon2015 – Anna Lorentzon

För att genomföra en jämförande studie av personlighets- och identitetsutveckling hos gymnasieelever i yrkesutbildning i Sverige och Wales när dessa ungdomar ges tillfälle att deltaga i internationella aktiviteter i avsikt att stärka deras globala identitet och därmed öka deras förståelse och uppskattning av kulturell mångfald. Resultatet av denna studie skall förhoppningsvis informera och inspirera lärare att fördjupa undervisningen i interkulturella relationer.

Mer information: Mottagare 2015

Emma Lundgren Jörum, mottagare interkulturella stipendiet 20142014 – Emma Lundgren Jörum

För möjliggörandet av hennes fältstudie i irakiska Kurdistan bland återvändare från Sverige med syftet att kartlägga normöverföring, demokratisering och skapandet av interkulturella band mellan ursprungslandet och Sverige. Denna typ av fältstudie kan förhoppningsvis även bidra till en generellt bättre förståelse länder emellan och därmed främja en fredligare samlevnad i världen.

Mer information: Mottagare 2014

2013 – Kristina Henricson Briggs

Kristina med sin bakgrund som skolledare för Chalmers entreprenörskola har goda förutsättningar att utforska hur entreprenörskap kan ge positiva resultat inom bistånd. Den kunskapsbas som skapas kan bli mycket användbar för hjälporganisationer i Sverige och Europa.

Mer information: Mottagare 2013

2012-interkult-Schlaug-stand-in2012 – Annelie Schlaug

Våren 2011 påbörjade Annelie sin doktorandutbildning i statsvetenskap vid Lund universitet och Malmö högskola.Syftet med Annelie Schlaugs avhandling, ”Peacebuilding as Spacemaking”, är att undersöka hur aktörer som arbetar för ett fredligt mångkulturellt samhälle på gräsrotsnivå i och omkring Ryssland, med fokus på norra och södra Kaukasus, skapar och behåller handlingsutrymme — dels i förhållande till andra aktörer, som regionala eliter och externa biståndsgivare, dels sinsemellan med hänsyn till exempelvis etnicitet och kön. Den färdiga studien ska kunna ge kunskap om lämpliga former för de insatser som krävs av externa aktörer, som till exempel biståndsgivare, i arbetet för fredskultur och dialog i Kaukasus och liknande konfliktområden.

Mer information: Mottagare 2012

2011_Interkult_Lisa_Andersson2011 – Lisa Andersson

Lisa Andersson är doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Ämnet för hennes avhandling är internationell migration, något som alltid har förekommit, ekonomiskt betingad eller som följd av krigshandlingar: folkvandringar, vikingatåg, amerika-emigration. Tack vare sin kompetens och sin erfarenhet av fältstudier av internationell migration inbjöds Lisa Andersson att medverka i en stort upplagd enkätundersökning i fyra länder, varav två är Etiopien och Burundi. Genom stipendiet underlättades Lisa Anderssons fältstudier i Afrika under våren 2011 och därmed hennes bidrag till det stora projektet.

2010_Interkult_Zahra_Bayati2010 – Zahra Bayati

Zahra Bayati är doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universitet och arbetar på sin avhandling ”Konstruktion och rekonstruktion av etnicitet i lärarutbildningen i ett interkulturellt perspektiv och dess konsekvenser för en hållbar samhällsutveckling.” Hon har levt med det ämnet i hela sitt liv och även under många år som frivillig barn-och ungdomsfriluftsledare i Angered utanför Göteborg; ett område med stor etnisk mångfald. Genom sitt avhandlingsarbete vill Zahra Bayati medverka till att uppmärksamma mänskliga villkor och möjligheter i dagens globaliserade värld. Zahra Bayati kommer att använda stipendiet till att bekosta sin möjlighet till forskning vid Charles Sturt University i Australien.

2009_Interkult_Jennie_Hansson2009 – Jenny Hansson

Jenny är doktorand i sociologi vid Umeå universitet och får stipendiet för att kunna tillbringa höstterminen 2009 vid centret för europeisk socialforskning i Mannheim (MZES) där forskningen bedrivs ur ett jämförande och interkulturellt perspektiv. I sin doktorsavhandling undersöker Jenny hur förhållandet familj/arbetsliv påverkar manliga och kvinnliga parlamentariker i Sverige och i Tyskland. Vilka faktorer är det som påverkar hälsa och välbefinnande och därmed prestations­förmåga och inflytande?

2008_Interkult_Carla_Jonsson2008 – Carla Jonsson

Carla Jonsson har i sin forskning undersökt hur språkblandningar (code-switching) mellan spanska och engelska används för att förstärka uttryck och identitet för dem som lever mellan språken. Så kallade invandrarspråk kan ses som en tillgång och inte som en brist.Resultaten av Carlas planerade diskussioner vid University of California (UCB) rörande interkulturell pedagogik kan förhoppningsvis även komma till användning i dagens svenska klassrum.

2007_Interkult_Kajsa_Hallberg2007 – Kajsa Hallberg

Hon har i sin ansökan om stipendium för doktorandstudier vid Institute of African Studies vid University of Ghana för avsikt att skriva en avhandling om hållbar migrationspolitik, en fråga som berör de flesta länder idag på grund av de olika situationer och villkor som uppstår i samband med att människor flyttar. Hon vill också bland annat belysa problematiken brain-drain och brain-gain samt visa att migration även är en genderfråga, det vill säga innebär en risk för kvinnor genom splittring av familjer och trafficking. Kajsa vill genom sitt arbete bidra till att uppmuntra svenska studenter att söka sig till studiemiljöer i Afrika och få till stånd hållbara samarbetsprogram med Afrika i framtiden.

Imponerade av en ansökan präglad av intellektuell mognad och djupt samhällsansvar vill vi i juryn gratulera Kajsa Hallberg till stipendiet samt önska henne lycka och framgång inom detta viktiga forskningsområde.

Agnes-Ers-interkult20062006 – Agnes Ers

I sin doktorsavhandling (som ska läggas fram 2006 vid Stockholms universitet/Södertörns högskola) undersöker Agnes ett svenskt biståndsprojekt för handikappade barn i Rumänien ur ett etnologiskt perspektiv. Hon belyser kommunikation och kulturella skillnader mellan biståndsgivare och biståndsmottagare, går in på ekonomiska och politiska förhållanden, historiska erfarenheter, synen på mänskliga rättigheter och demokrati. Agnes utgår från rädslan som en viktig faktor i interkulturella relationer.

Agnes får stipendiet för att kunna publicera sina lovande forskningsresultat och därmed kunna sprida dem till en större publik, inte minst biståndsarbetare.

2005_Interkult_Karin-Soderholm-Lindelof2005 – Karin Söderholm Lindelöf

Avhandlingsprojektet handlar om vilka ”sätt att vara kvinna” som är möjliga för unga, välutbildade storstadskvinnor i Polen idag. Hon fältarbetade i Gdanskområdet under ett halvår 2001: följde sju unga kvinnor i deras vardag och intervjuade dem upprepade gånger. Hon intervjuade också personer i deras närhet, samt några kvinnoaktivister. Det visade sig att de unga kvinnorna balanserade på gränsen mellan två olika idésystem som rör könsidentitet och könsrelationer: en klassisk-katolsk sirlighet å ena sidan och en skandinaviskinfluerad jämställdhetsnorm å den andra. Strävan efter ett slags ’europeisk normalitet’ var ett genomgående tema i deras skapande av kvinnlighet. Efter doktorsexamen skulle hon fortsätta studera kulturella och sociala processer — särskilt dess effekter på människors vardag — i det nya Europa. Demokrati- och välfärdsfrågor ligger henne extra varmt om hjärtat.

2004_Interkult_Marta_Reuter2004 – Marta Reuter

Inom ramen för projektet The Baltic Sea Area Studies (BaltSeaNet) undersöker hon frågan om ett transnationellt och interkulturellt civilsamhälle håller på att växa fram i Östersjö-området. Hennes utgångspunkt är en undersökning av samarbetsformerna mellan olika fri-villigorganisationer – finns det en spirande regional identitet, eller dominerar de gamla öst-västmotsättningarna? Hon koncentrerar sin undersökning till Estland, Polen, Sverige och Tyskland. Med sin synnerligen gedigna östersjöbakgrund har hon goda förutsättningar att bryta ny mark inom ett ännu outforskat område.

2003_Interkult_Helena_Kaberg2003 – Helena Kåberg

Helena Kåberg har undersökt betydelsen av Sveriges goda renommé på formgivningens område för marknadsföringen av svenska produkter utomlands. Helena kombinerar i sin forskning konstvetenskap och ekonomisk historia.

2002_Interkult_Sofie_Persson2002 – Sofie Persson

Sameforskaren Sofie Persson från Hudiksvall var SWEAs Kulturmötesstipendiat 2002. Sofie är efter en filosofie magisterexamen med arkeologi som huvudämne antagen till forskarutbildningen i samiska studier vid Umeå Universitet. Avhandlingsprojektet är inom den aktuella etnicitetsforskningen: Am I a Sami? – Identity maintenance and identity change among Sami emigrants in North America. Är en Sami en Sami även långt borta från samernas land och vad har ättlingarna till utvandrade samer gemensamt med ättlingarna till dem som stannat kvar?

2001_Interkult_Asa_Arping2001 – Åsa Arping

Work with showing the origin, written by hand, of Fredrika Bremer’s novel ”Hertha” that we all can get a chance to meet Fredrika Bremer’s opinions 100 years ago (University of Göteborg)

2000_Interkult_Karin_Atthoff2000 – Karin Atthoff

Study of international law, particular problems and difficulties connected with women’s asylum application (University of Stockholm)

swea-logga-symbol1999 – Gabriella Elgenius

Symbols and Rituals of National Integration in Europe (University of Göteborg, Sweden and London School of Economics and Political Science)

swea-logga-symbol1998 – Marie Cronqvist

Marie Cronqvist received this scholarship based on her work on Pictures of the United States in Sweden during the Cold War (University of Lund, Sweden)